کاتالوگ محصولات

شیرخشک بدون چربی درجه یک (Skim Milk Powder)
پودر کنسانتره پروتئین شیر (Milk Protein Concentrated)
پودر آب پنیر (whey powder)
پودر پرمیت (Permeate Powder)
پودر پنیر (Cheese Powder)
(Frozen Pasteurized Cream 50% Fat)
(Frozen UF Consentrated Full Fat Milk)
(Frozen UF Consentrated Skim Milk)
(Fresh White Cheese)
(Frozen Evaporated Skimmed Milk)