فروشگاه

شیر بدون چربی UF منجمد


خامه شیر تازه خامه گرفته و بخار شده و منجمد می شود. این محصول می تواند به عنوان پودر شیر بدون چربی …

توضیحات

 خامه شیر تازه خامه گرفته و شیر تبرخیر و منجمد شد.  این محصول می تواند به عنوان پودر شیر بدون چربی جایگزین شود و می تواند در غذا و نوشیدنی استفاده شود.