همه نوشته های : shirinkhazari

ایمنی و بهداشت پرسنل زرین شاد سپاهان

توسط اخباردر 2023-09-27

برگزاری دوره عمومی ایمنی و بهداشت کار جلوگیری از آسیب دیدن کارمندان، جلوگیری از خسارات زیست محیطی، مدیریت بهینه محیط کار، استانداردسازی روش های کاری، حفظ ارگونومی و جلوگیری از صدمات فیزیولوژیکی، برقرار سازی ایمنی، حفظ بهداشت محیط کار و اجرای روش هایی برای جلوگیری از آسیب دیدگی تجهیزات چگونه و در چه قالبی صورت […]